Latitude: 
27.380185
Longitude: 
86.036375

ढिकुरी मन्दिर, भटौली