Supporting Documents: 

दमकलको स्वीकृतकाे अाशय पत्र 2073.11.07