Supporting Documents: 

मन्थली नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गतको दरबन्दी तेरिज