2073.11.15 गतेबाट छुट भएका बालबालिका भत्ता युनिसेफबाट वितरण गरिने बालबालिकाको नामावली विवरण वडा न‌‌ १ देखि १६ जम्मा १०५७ जनाको लागि जि‍.वि.सबाट निकाशा भएको