Supporting Documents: 

मन्थली नगरपालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था