Supporting Documents: 

अा.व‍.२०७४।०७५ को लागि बार्षिक सिलिङ वजेट एकीकृत बैठक २०७३।०८।१७ गतेको बैठकबाट पारित वडागत वजेट