Supporting Documents: 

निजि घरहरुको अभिलेखिकरण सम्बन्धि सूचना