Documents: 

पाचाै‌ नगर परिषद् २०७३।०९।२४ गते पारित राजश्वका दरहरु