प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्युहरुको बिदाई तथा स्वागत समारोह