भुकम्प लाभग्राहीहरुकाे २०७४ साल माघ ११ गतेसम्मको प्रगति विवरण