Supporting Documents: 

भुकम्प सम्वन्धी सूचना २०७३-०७-२२