Supporting Documents: 

मन्थली नगरपालिकाको दोश्रो नगरसभाबारे अत्यन्त जरुरी सुचना