Supporting Documents: 

मन्थली नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७५