Supporting Documents: 

मन्थली नगरपालिकाको राजपत्र २०७५