Supporting Documents: 

रामेछाप जिल्लाको जिल्ला दर रेट २०७५/०७६