Supporting Documents: 

TDS 1.5% कर कट्टा २०७२।०७३ दाखिला जानकारी सम्वन्धमा